План роботи методичного об`єднання класних керівників на навчальний рік

План

роботи методичного об`єднання класних керівників

 на навчальний рік

Методичне об`єднання класних керівників Тростинської ЗОШ I  –  III ступенів виявляє творчий потенціал учителя, класного керівника, вихователя, задовольняє їхні потреби є актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально – виховних завдань і творче співробітництво педагогів.

I. Вступ

Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання: виховати громадянина – патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища.

Методичну роботу з педагогами – вихователями сконцентровано на вирішенні проблемного питання: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та навчально – виховному процесі в школі.

ЇЇ побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів – вихователів.

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої – виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях творчих об`єднань, конференціях і батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями. Саме тому здійснюється система заходів, яка сприяє становленню вчителя як суб`єкта педагогічної взаємодії в умовах особистісно зорієнтованого виховання, впровадження досягнень гуманістичної педагогіки і психології в практику роботи сучасних навчальних закладів.

Головні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально – психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів. Розширенню їхнього світогляду, допомагає отримати необхідні знання для втілення інноваційних особистісно зорієнтованих виховних технологій, впроваджуючи активні форми і види діяльності запровадженню інтерактивних методик у виховний процес.

Класні керівники активно впроваджують творчу програму виховної роботи

Під час роботи над проблемними питаннями  в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

 • Ø Підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховній діяльності;
 • Ø Вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної реалізації особистісно зорієнтованих виховних технологій, забезпечення системності в роботі;
 • Ø Вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково – теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;
 • Ø Ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;
 • Ø Впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм роботи: рольових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів тощо.

В основу  навчально – виховного процесу школи покладена проблема « Використання місцевого та пошукового матеріалу на уроках та позакласній роботі з метою виховання в учнів інтересу до знань, виховання юних патріотів України».

Найактивніші в цьому напрямку класні керівники : Сем енець Н.І.( 10 клас)_, Циганенко Н.В.

( 8 клас),Литвиненко А.І.( 9 клас), Циганенко Б.В.( 2 клас).

Головне завдання в роботі класного керівника – створення умов для розвитку особистості учня. І досягається  це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять:

а) гурткова робота та робота за інтересами;

б) вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею;

в) взаємини з батьками;

г) проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів. Слід відмітити гарні результати виховної роботи з учнівським колективом слідуючих класних керівників  Сисман В.С. ( 4 клас), Литвиненко А.І. ( 9 клас), Карачун Г.І. ( 3 клас).

Виховна система школи направлена на створення національної школи – прищеплення дітям любові до духовних оберегів пам`яті, формування в них національної свідомості, прилучення до нетлінних скарбів народної творчості.

Для цієї роботи створений історико – краєзнавчий музей школи.

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина – це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого  терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.

Робота методичного об`єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.

РОБОТА З КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ  – ПОЧАТКІВЦЯМИ

 1. Проводити інструктивні наради – консультації з класними керівниками – початківцями.
 2. Закріпити за молодими педагогами вчителів – наставників.
 3. Розробити перспективні плани самоосвіти з реалізації науково – методичної проблемної теми.
 4. Забезпечити взаємовідвідування колективних творчих справ, годин спілкування, батьківських зборів з досвідченими класними керівниками.
 5. Провести бесіди – консультації зі шкільним психологом з проблем анкетування, діагностики, психолого – педагогічних спостережень та написання  характеристики вихованців.
 6. Заслухати звіти « Мої перші педагогічні знахідки»
 7. Здійснити діагностику та відстеження готовності молодих учителів до здійснення інноваційної діяльності в системі превентивного виховання.

ПЛАН НАВЧАННЯ З МОЛОДИМИ КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ

Заплановані заходи

Термін

1.

Лекція : « Система  планування виховної роботи»

Обмін досвідом: « Планування виховної роботи з класним колективом»

Практикум : « Складання плану виховної роботи на I семестр».

вересень

2.

Бесіда: « Вибір форм і методів роботи з учнівським колективом»

Практичні поради: « Аналіз і оцінювання результатів діяльності класу»

Практикум « Відвідування та обговорення годин спілкування у 7 класі»

жовтень

3

Практичні поради: « Вивчення особистості школярів»

Практикум : « Конструювання години спілкування»

Обмін досвідом : « Відвідування та обговорення годин спілкування у 9 класі»

листопад

4.

Практичні поради психолога: « Вивчення структури міжособистісних взаємин у класі»

Робота в шкільному методичному кабінеті: « Ознайомлення з науково – методичною літературою»

грудень

5.

Практикум: « Складання плану виховної роботи на II  семестр»

Бесіда: « Організація та проведення на базі класу колективних творчих справ, класних годин».

січень

6.

Бесіда: « організація учнівського самоврядування».

лютий

7.

Практичні поради психолога : « Методика вивчення сім`ї, умови виховання дітей».

Практичні поради: « Організація роботи з активом батьків»

березень

8.

Бесіда: « Планування й організація роботи з батьками».

Робота в шкільному методичному кабінеті: « ознайомлення з новинками педагогічної літератури»

Ділова гра : « Досвід колеги, творче використання його в практичній діяльності»

квітень

9

Творчі звіти « Мої перші педагогічні знахідки»

травень

Наради класних керівників

ВЕРЕСЕНЬ

 1. Методичні рекомендації щодо планування роботи класного керівника.
 2. Планування виховної роботи з класними керівниками

ЖОВТЕНЬ

1.Психолого – педагогічна компетентність класного керівника

2. Оформлення класних куточків.

3. про порядок проведення навчальних екскурсій

ЛИСТОПАД

1.організація роботи класного керівника з учителями з профілактики відхилень у поведінці учнів. Мистецтво робити зауваження.

2. Взаємодія класного керівника з батьками класу. 

ГРУДЕНЬ

1. Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв`язання пропонованої проблемної ситуації.

2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів. Потреб.

3. Методи виховання молодших школярів. Основні напрями завдання і орієнтовні форми.

СІЧЕНЬ

 1. Самоаналіз виховної діяльності.
 2.  Робота класного керівника з активом класу
 3. План – циклограма виховної роботи

ЛЮТИЙ 

 1. Система роботи класного керівника сучасній школі.
 2. Творчість: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів
 3. Методика підготовки та проведення класних виховних годин. 

БЕРЕЗЕНЬ

 1. Виховання: взаємодія з родиною школяра
 2. Нові форми групової роботи з дітьми
 3. Модель діяльності класного керівника

КВІТЕНЬ

 1. Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров`я.
 2. Використання новітніх технологій у виховній роботі

ТРАВЕНЬ

 1. Дискусія як спосіб формування соціальної зрілості особистості.
 2. Творча програма класного керівника.

ЗАСІДАННЯ I

( організаційне)

                                                                                                                                12.09.2011 р.

ЗМІСТ

Відповідальні

1. Про результати виховної роботи у 2010 – 2011 навчальному році. Голова МО класних керівників
2. Визначення основних напрямків методичної роботи на 2011 – 2012 н.р. Голова МО класних керівників
3. Про проведення шкільного етапу конкурсу « Класний керівник – 2011» Красніков К.П.

Голова МО класних керівників

4. Організація роботи щодо подання звітів класних колективів з соціального захисту дітей. Соціальний паспорт класу. Красніков К.П.

Голова МО класних керівників

5. Схема аналізу виховної роботи класного керівника.

Планування виховної роботи з класом.

Красніков К.П.

Голова МО класних керівників

6. Про розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до діяльності гуртків та секцій за інтересами Красніков К.П.

Голова МО класних керівників

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1.Підготовка до огляду літописів класних колективів та інформаційних вісників ( куточків) класів

2. Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.

класні керівники 1-11 класів

ЗАСІДАННЯ II 

Тема: організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на основі гуманізації сучасної школи

                                                                                                     16.11.2011 р.

ЗМІСТ

Відповідальні

1. Аналіз причин девіантної поведінки неповнолітніх. Зустріч з працівниками міліції, ІСП  Васильківського району Красніков К.П.,

Циганенко Н.В.

2. Особливості педагогічного керівництва в роботі з важковиховуваними учнями. Циганенко Н.В.

 

3. Співпраця школи та інших соціальних інститутів у превентивному вихованні учнівської молоді. Органи державної влади
4. Роль ради профілактики правопорушень у вирішенні проблеми важковиховуваних учнів Красніков К.П.
5. Психолого – педагогічні методи і прийоми у діагностико – корекційній роботі класного керівника з дітьми з девіантною поведінкою.

Схема організації роботи класного керівника з класом з даного питання.

Циганенко Н.В.

 

 

Семенець Н.І.

6. Ознайомлення з цільовою творчою програмою превентивного виховання учнів.( З досвіду роботи вчителя

Хабаль Н.П.)

 
7. Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв`язання пропонованої проблемної ситуації. Семенець Н.І.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  Із застосуванням краєзнавчих та етнографічних знань розробити виховний захід ( екскурсія, свято, зустріч, бесіда, година спілкування тощо). класні керівники 1-11 класів

ЗАСІДАННЯ III 

Тема: Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки

                                                                                                                  13.01.2012 р.

 

ЗМІСТ

Відповідальні

1. Народна педагогіка – фундаментальна основа нової педагогічної концепції Сисман В.С.,

Циганенко Б.В.

2. Народні обряди та свята витоки національних духовних цінностей. Форми використання їх у виховній роботі. Семенець Н.І.

Карачун Г.І.

3. Аналіз використання народних традицій в організації загальношкільних заходів. Участь класних колективів в оглядах, фестивалях, конкурсах, виставках малюнків та декоративно – прикладного мистецтва, святах. Класні керівники
4. Залучення батьківської громадськості до організації народознавчих свят. Використання місцевого матеріалу. Литвиненко А.І.
5. Активізація науково – краєзнавчої роботи з учнями з метою поповнення новими матеріалами та експонатами кімнати народознавства, музею. Екскурсії в музеї, відвідування театрів, виставок… Хабаль Н.П.
6. Практикум. Відвідування народознавчого свята – вистави

« Меланкування»

9 – 11 класи

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  Провести анкетування учнів з метою виявлення їхніх індивідуальних особливостей , рівня їхньої вихованості та загального розвитку. Зробити діагностику особистості школяра. класні керівники 1-11 класів

ЗАСІДАННЯ IIV 

Тема: Діагностика – психолого – педагогічний ключ до розуміння особистості учня і спосіб вироблення моделі роботи з кожним конкретним колективом школярів

                                                                                                     15.03.2012 р.

 

ЗМІСТ

Відповідальні

1. Психолого – педагогічні умови здійснення навчально – виховного процесу на діагностичній основі. Програма

« Універсал»

Красніков К.П.
2. Схема складання психолого – педагогічної характеристики особистості школяра Циганенко Н.П.
3. Діагностика виховного процесу школи:

–         діагностика особистості школяра;

–         діагностика дитячого колективу;

–         діагностика виховного процесу;

–         само діагностика особистості та діяльності педагогів.

 

Карачун Г.І.

Семенець Н.І.

Несредінова Г.В.

Коваленко В.В.

4. Методи та прийоми визначення рівня вихованості школярів. Литвиненко А.І.
5. Організація виховного процесу на основі вивчення й розвитку індивідуальних здібностей учнів. Красніков К.П.
6. Творчий звіт класних керівників, що атестуються. Семенець Н.І.,

Карачун Г.І.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  Зробити аналіз участі учнів в шкільних та позашкільних гуртках за інтересами класні керівники 1-11 класів

ЗАСІДАННЯ V 

Тема: Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів розв`язання конфліктів

                                                                                                                18.05.2012 р

 

ЗМІСТ

Відповідальні

1. Використання новітніх технологій у виховній роботі школи Семенець Н.І.
2. Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування. Циганенко Н.В
3. Про результати контролю за якістю проведення виховних годин. Красніков К.П.
4. Практикум: Тест « Дружити потрібно вміти» -дидактичні матеріали для виховання ввічливих учнів. Циганенко Н.В.
5. Вивчення культури поведінки учнів у класі. Програма спостереження на уроці; орієнтовна програма спостереження за учнями під час перерви. Несредінова Г.В.
6. Аналіз роботи МО класних керівників за 2011 – 2012 н.р. Семенець Н.І.
7. Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв`язання пропонованої проблемної ситуації.  

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  Зібрати пропозиції учителів, батьків, учнів щодо планування виховної роботи на 2012 – 2013 н.р

 

класні керівники 1-11 класів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *